Wednesday, March 23, 2011

Get All Sheet Names From Excel File with C# and ADO.NET/***********************************************************************
Description:Dealing with excel files using ADO.NET is as good as dealing with ms-access databases. Here is the code for getting all the sheet names from the given excel file. Each worksheet can be assumed as a table in database. Change the extended properties in the connection string to deal with various verions of excel files.
This code is compiled in the environment C#, VS2010, .NET 4.0.
***********************************************************************/
public string[] GetExcelSheetNames(string excelFileName)
{
OleDbConnection con = null;
DataTable dt = null;
String conStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source=" + excelFileName + ";Extended Properties=Excel 8.0;";
con = new OleDbConnection(conStr);
con.Open();
dt = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);
if (dt == null)
{
return null;
}
String[] excelSheetNames = new String[dt.Rows.Count];
int i = 0;
foreach (DataRow row in dt.Rows)
{
excelSheetNames[i] = row["TABLE_NAME"].ToString();
i++;
}
return excelSheetNames;
}

1 comment:

  1. Đến với nhanh như điện của chúng tôi bạn sẽ được sử dụng những dịch vụ vận chuyển với tốc độ có thể nói là nhanh như điện.
    Các dịch vụ của chúng tôi như gửi hàng đi nha trang, chuyển hàng đi hà nội, dịch vụ vận chuyển gửi hàng vào sài gòn. Đặc biệt khi bạn cần gửi hàng từ sài gòn đi nha trang chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn.

    Ngoài ra khi cần mua hàng trên amazon hay vận chuyển hàng mỹ về việt nam thì cũng chỉ cần liên hệ với chúng tôi.

    ReplyDelete